Admitere

     a. Perioada

 •  Orarul admiterii pentru anul academic 2018-2019 începe la 2 aprilie 2018, la Biroul de Admitere.
 • Copiii vor putea fi admişi pe parcursul întregului an şcolar.

    b. Admiterea

Un dosar-ghid de iniţiere este oferit tuturor părinţilor, copiii cărora doresc să susţină admiterea la Şcoala Internaţională Heritage. Acest dosar include toate seturile de documente şi informaţii cu privire la politicile şi practicile şcolii.
 
Testul de plasare
Testul academic de plasare desfăşurat de şcoală este obligatoriu pentru elevii care urmează a fi admişi clasele 2-8. Acesta cuprinde două teste – de cunoaştere a limbii (rusă sau română) şi de matematică (pentru nivelul clasei absolvite). Nota minimă de trecere pentru admitere este 7.00 din fiecare test – la limba maternă şi la matematică. Dacă candidatul nu satisface criteriile minime la disciplinele academice, atunci i se poate refuza admiterea. După susţinerea testului de plasare, candidatului îi poate fi oferită Admiterea provizorie.

Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze  
Pentru a face studiile la Heritage, este nevoie de un nivel acceptabil de cunoaştere a limbii engleze. Heritage a adoptat recunoscutul model de instruire şi evaluare WIDA, care evaluează abilităţile specifice ale elevului de ascultare, citire, scriere şi vorbire. Elevii vor fi evaluaţi, pentru a stabili nivelul lor de înţelegere şi utilizare a limbii, în cazul în care engleza nu este limba lor maternă.
În cazul elevilor care au studiat engleza anterior, punctajul WIDA necesar pentru admitere este de cel puţin 3 puncte pentru probele de vorbire, ascultare şi citire, precum şi minim 2,5 puncte pentru proba scrisă.
Elevii care provin dintr-un mediu lingvistic diferit şi care nu au studiat engleza anterior, vor fi acceptaţi pentru testul de plasare şi vor beneficia de susţinere prin programul intensiv de engleză, până când vor atinge nivelul necesar programului nostru. Aceşti elevi vor susţine doar testul de admitere la matematică.

Admiterea în clasa 1 
Candidaţii trebuie să prezinte un raport privind starea psihică, socio-emoţională, cognitivă, nivelul de limbă şi comunicare, precum şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la sfârşitul cursului pregătitor de la grădiniţă (pentru copiii care frecventează instituţiile educaţionale care oferă un curs pregătitor). Copiii care aplică pentru admitere în această clasă vor susţine un test. După testul WIDA, elevul poate să fie admis. Administraţia Heritage va lua în considerare rezultatele testării la decizia de înmatriculare. Elevii vor fi programaţi la un interviu cu Directorul adjunct sau Directorul şcolii.
 
Programul de studii exclusiv în limba engleză 
Unor elevi li se propune admiterea la programul de studii care se desfăşoară exclusiv în engleză.  Aceşti elevi vor urma programele Cambridge Primary şi Cambridge Lower Secondary. Ei vor susţine examenele obligatorii Cambridge Primary Checkpoint şi Secondary School 1 Checkpoint.  Cerinţele pentru programul de studii în engleză sunt următoarele:
- Elevul este cetăţean al altui stat (cetăţenie dublă sau străină)
- Elevul nu comunică acasă în limbile română sau rusă
- Părinţii îşi exprimă în scris acordul de a-şi scuti copiii de susţinerea examenelor naţionale în clasele a 4-a, a 9-a şi BAC în clasa a 12-a (NOTĂ: această scutire este ireversibilă)
- Punctajul mediu la susţinerea testului WIDA trebuie să fie de cel puţin de 4,00 puncte (dacă elevii nu au învăţat engleza anterior, acest examen este exclus)
- Rezultatul mediu al testului academic (la matematică) nu este mai mic de 6,5.
 
Admiterea provizorie
Odată ce au fost primite confirmarea de plată a unei taxe de înregistrare (fără rambursare, plată unică pentru o singură admitere) şi formularul de cerere A (B) completat şi semnat, Şcoala Internaţională Heritage va confirma admiterea provizorie a elevului în scris prin e-mail sau printr-un apel telefonic.

     c.  Lista documentelor necesare pentru admitere:  

 • Cererea de admitere

 • Raport privind starea psihică, emoţională şi cognitivă, maniera de comunicare, şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare, elaborat în momentul absolvirii grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţa) sau o referinţă pozitivă din partea comisiei de sector/municipale (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I)

 • Documente originale din şcoala/şcolile precedente – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II-VIII

 • Fişa medicală, eliberată înainte de ziua aplicării (Direcţia-extras, Formular nr. 027/e, aprobat de MS RM Nr. 828 la 31.10.2011) – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I

 • Fişa medicală a copilului în original – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II-VIII

 • Fişa de imunizare a copilului (pentru copiii străini); dacă aceasta nu este disponibilă, vă rugăm să completaţi *Forma B  

 • Asigurarea medicală (pentru elevii străini)

 • Copia certificatului de naştere sau a paşaportului copilului 

 • Copia buletinului de identitate al fiecărui părinte 

 • Copia vizei de intrare în ţară din paşaportul fiecărui părinte (pentru elevii străini)

 • Confirmarea plăţii de la bancă

 • Fotografii (3x4 cm): 2 fotografii ale copilului şi 1 fotografie a fiecărui părinte 

 • Formularul de admitere Forma A

Admiterea se consideră deplină numai după susţinerea cu succes a Testului academic de plasare (media minimă – 7.00) şi după ce taxele de studii au fost plătite (în conformitate cu Contractul).
Şcoala Internaţională Heritage îşi rezervă dreptul de a revizui periodic procedurile de admitere.

 
d. Taxele de studii şi datele limită de plată  
 
Taxa de studii (include Programul educaţional principal şi activităţile extracurriculare) poate fi achitată în două rate: 

 1. rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 31.08.2018 

 2. rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 25.12.2018

Categoria 1 – taxele vor fi percepute pentru elevii, ai căror părinţi sau reprezentanţi legali au cetăţenia Republicii Moldova.

Categoria 2 – taxele vor fi percepute pentru elevii străini nerezidenţi sau cei aflaţi la întreţinerea cetăţenilor străini sau rezidenţilor cu permis de şedere temporară în Republica Moldova. 
 

Taxa de studii pentru Categoria 1
Clasa Taxa de înregistrare Taxa anuală pentru categoria 1 1 rată pentru categoria 1 2 rată pentru categoria 1
1-8
(Vârsta 7-14)
250 Euro 5.750 Euro 2.875 Euro 2.875 Euro
 
Taxa de studii pentru Categoria 2
Clasa Taxa de înregistrare Taxa anuală pentru categoria 2 1 rată pentru categoria 2 2 rată pentru categoria 2
1-8
(Vârsta 7-14)
450 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro 5.000 Euro
 
• Taxa de înregistrare trebuie achitată în ziua semnării Contractului de Studii.
• Toate taxele trebuie achitate în termenii stabiliţi.
• Sunt aplicabile reduceri de familie: pentru al doilea copil - 10% şi pentru al treilea copil - 15%.
• O reducere de 4% se oferă în cazul în care este achitată taxa întreagă de studii.

Suma taxei de şcolarizare stabilite în momentul admiterii elevului la Heritage va rămâne neschimbată până la încheierea studiilor sale în cadrul şcolii. Creşterea taxei de şcolarizare cu 10% este posibilă doar în cazul tranziţiei de la un nivel de învăţământ la altul (şcoala primară - gimnaziu - liceu).
Pentru a susţine eforturile părinţilor, Şcoala Internaţională Heritage colaborează cu Mobiasbanca, una dintre primele bănci comerciale din Moldova, care oferă o gamă largă de servicii financiare persoanelor fizice. Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să contactaţi departamentul contabilitate la: /+373/ 62022213.