Admitere

       a. Perioada

Orarul admiterii pentru anul academic 2019-2020 începe la 1 aprilie 2019, la Biroul de Admitere (telefon: 062022210, e-mail: info@heritage.md).
Copiii pot fi admişi pe parcursul întregului an şcolar.

       b. Admiterea

Un dosar-ghid de iniţiere este oferit tuturor părinţilor, copiii cărora doresc să susţină admiterea la Şcoala Internaţională Heritage. Acest dosar include toate seturile de documente şi informaţii cu privire la politicile şi practicile şcolii.
Şcoala Internaţională Heritage îşi rezervă dreptul de a revizui procedura de admitere în caz de necesitate.

Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze

Pentru a studia la Heritage, este nevoie de un nivel acceptabil de cunoaştere a limbii engleze. Heritage a adoptat recunoscutul model de instruire şi evaluare WIDA (www.wida.us/assessment/MODEL), care evaluează abilităţile specifice de ascultare, citire, scriere şi vorbire.
Elevii vor fi evaluaţi, pentru a stabili nivelul lor de înţelegere şi utilizare a limbii, în cazul în care engleza nu este limba lor maternă. În cazul elevilor care au studiat engleza anterior, punctajul WIDA necesar pentru admitere este de cel puţin 3 puncte pentru probele de vorbire, ascultare şi citire, precum şi minim 2,5 puncte pentru proba scrisă.

Elevii care provin dintr-un mediu lingvistic diferit şi care nu au studiat engleza anterior, vor fi acceptaţi pentru testul de plasare şi vor beneficia de susţinere prin programul intensiv de engleză, până când vor atinge nivelul necesar curriculumului nostru. Aceşti elevi vor susţine doar testul de admitere la matematică.
 
Testul de plasare
Testul academic de plasare desfăşurat de şcoală este obligatoriu pentru elevii care urmează a fi admişi în clasele 2-9. Acesta cuprinde două probe – de cunoaştere a limbii materne (rusă sau română) şi de matematică (pentru nivelul clasei absolvite). Nota minimă de trecere pentru admitere este 70% din fiecare probă – la limba maternă şi la matematică. Dacă candidatul nu satisface criteriile minime la disciplinele academice, atunci i se poate refuza admiterea. După susţinerea testului de plasare, candidatului îi poate fi oferită Admiterea provizorie.

Admiterea în clasa 1

Candidaţii trebuie să prezinte un raport privind starea psihică, socio-emoţională, cognitivă, nivelul de limbă şi comunicare, precum şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la sfârşitul cursului pregătitor de la grădiniţă (pentru copiii care frecventează instituţiile educaţionale care oferă un curs pregătitor). Copiii care aplică pentru admitere în această clasă nu vor susţine Testul de plasare, dar vor fi evaluaţi pentru determinare nivelului de cunoaştere a limbii engleze.
 
Programul de studii exclusiv în limba engleză
Unor elevi li se propune admiterea la programul de studii care se desfăşoară exclusiv în engleză.  Aceşti elevi vor urma programele Cambridge Primary şi Cambridge Lower Secondary. Ei vor susţine examenele obligatorii Cambridge Primary Checkpoint şi Camridge Lower Secondary Checkpoint. Cerinţele pentru programul de studii în engleză sunt următoarele:
- Elevul este cetăţean al altui stat (cetăţenie dublă sau străină)
- Elevul nu comunică acasă în limbile română sau rusă
- Părinţii sunt informaţi şi îşi exprimă consimţământul cu privire la faptul că elevii nu vor susţine examenele naţionale în clasele a 4-a, a 9-a şi BAC în clasa a 12-a (NOTĂ: această decizie este ireversibilă)
- Punctajul mediu la susţinerea testului WIDA trebuie să fie de cel puţin de 4,00 puncte (dacă elevii nu au studiat engleza anterior, acest examen este exclus)
- Elevul va susţine un test la matematică, pentru a determina clasa în care va fi plasat
 
Admiterea provizorie

Odată ce au fost primite confirmarea de plată a taxei de înregistrare (plată unică, nerambursabilă, pentru o singură admitere) şi formularul de aplicare completat şi semnat, Şcoala Internaţională Heritage va confirma admiterea provizorie a elevului în scris, prin e-mail sau printr-un apel telefonic.
 
 
       c.  Lista documentelor necesare pentru admitere:  

 • Cererea de admitere

 • Raport privind starea psihică, emoţională şi cognitivă, maniera de comunicare, şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare, emis în momentul absolvirii grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţa) sau o referinţă pozitivă din partea comisiei de sector/municipale (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I)

 • Documente originale din şcoala/şcolile precedente – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II-IX

 • Fişa medicală, eliberată înainte de ziua aplicării (Direcţia-extras, Formular nr. 027/e, aprobat de MS RM Nr. 828 la 31.10.2011) – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa I

 • Fişa medicală a copilului în original – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele II-IX

 • Fişa de imunizare a copilului (pentru copiii străini); dacă aceasta nu este disponibilă, vă rugăm să completaţi *Forma B 

 • Asigurarea medicală (pentru elevii străini)

 • Copia certificatului de naştere sau a paşaportului copilului 

 • Copia buletinului de identitate al fiecărui părinte 

 • Copia vizei de intrare în ţară din paşaportul fiecărui părinte (pentru elevii străini)

 • Confirmarea plăţii de la bancă

 • Fotografii (3x4 cm): 2 fotografii ale copilului şi 1 fotografie a fiecărui părinte 

 • Formularul de admitere Forma A

 
Admiterea se consideră completă numai după susţinerea cu succes a Testului academic de plasare (media minimă – 70%) şi după achitarea taxei de studii (conform Contractului).
 
  
d. Taxele de studii şi termenele de plată  
 
Taxa de studii (include Programul educaţional principal şi activităţile extracurriculare)  poate fi achitată în două rate: 

Prima rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 01.07.2019  
A doua rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 25.12.2019

Categoria 1 – taxele vor fi percepute pentru elevii, ai căror părinţi sau reprezentanţi legali au cetăţenia Republicii Moldova.

Taxa de studii pentru Categoria 1

Clasa

Taxa de înregistrare

Taxa anuală pentru Categoria 1

I rată pentru Categoria 1

II rată pentru Categoria 1

1-9
(Vârsta 6/7-15)

250 Euro

5.750 Euro

2.875 Euro

2.875 Euro

 
Categoria 2 – taxele vor fi percepute pentru elevii străini nerezidenţi sau cei aflaţi la întreţinerea cetăţenilor străini sau rezidenţilor cu permis de şedere temporară în Republica Moldova.  

Taxa de studii pentru Categoria 2

Clasa

Taxa de înregistrare

Taxa anuală pentru Categoria 2

I rată pentru Categoria 2

II rată pentru Categoria 2

1-9
(Vârsta 6/7-15)

450 Euro

10.000 Euro

5.000 Euro

5.000 Euro

 • Taxa de înregistrare trebuie achitată conform stipulărilor Contractului preliminar de studii.

 • Toate taxele trebuie achitate în termenii stabiliţi. 

 • Sunt aplicabile reduceri de familie: pentru al doilea copil – 10%, pentru al treilea copil – 15%.

 • O reducere de 4% se oferă în cazul în care taxa de studii este achitată integral.

Suma taxei de şcolarizare stabilite în momentul admiterii elevului la Heritage va rămâne neschimbată până la încheierea studiilor sale în cadrul şcolii. Creşterea taxei de şcolarizare cu 10% este posibilă doar în cazul tranziţiei de la un nivel de învăţământ la altul (şcoala primară - gimnaziu - liceu).
Pentru a susţine eforturile părinţilor, Şcoala Internaţională Heritage colaborează cu Mobiasbanca, una dintre primele bănci comerciale din Moldova, care oferă o gamă largă de servicii financiare persoanelor fizice. Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să contactaţi departamentul contabilitate la: /+373/ 62022213.

Descărcaţi Ghidul Părinţilor (Română)